CHP Tüzüğünü irdelemeyi, tüzüğe ilişkin eleştiri ve önerilerimi açıklamayı sürdürüyorum. Daha önceki yazılarım okunduğunda görüşlerimin mevcut tüzük üzerinden yapılmakta olduğu görülecektir. Burada yeni bir tüzük yazılmamaktadır. Aslında doğru ve ideal olanı yepyeni bir tüzüğün çok geniş katılımlı ve uzun bir çalışma sonunda yazılmasıdır. Benim burada yapmak istediğim en sıradan bir CHP üyesinin partisinin yönetim biçimine düşünsel anlamda katkıda bulunmaktır. Görüşlerimi ana hatları ile açıklamayı sürdürüyorum.
GENEL BAŞKAN
M.36
Arka arkaya üç dönemden fazla (hükümet durumu hariç) Genel Başkan olunamaz. İki dönem aradan sonra tekrar aday olunabilir. Aday olacak kişinin en az beş (5) yıldır parti üyesi olması gerekir.
PARTİ MECLİSİ
M.37
Parti meclisi, Genel Başkan ile Kurultayca gizli oyla seçilmiş kırk (40) ile Kadın Kolları Genel Başkanı, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve TBMM Gurup Başkan Vekilleri beş (5) olmak üzere toplam 45 üyeden oluşur.
Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre parti meclisinin on (10) yedek üyesi belirlenir.
Genel Başkanın gerek görmesi halinde ya da on (10) parti meclisi üyesinin gerekçe ve gündem belirleyerek yazılı istemde bulunması durumunda parti meclisi Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.
Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan parti meclisi üyesinin üyeliği düşer.
GÖREVİN BOŞALMASI
M.42
A) Genel Başkanlık boşaldığında parti meclisi yeni Genel Başkanı seçmek için kurultayı en geç kırk beş  (45) gün içinde toplantıya çağırır. Bu süre içinde Genel Başkanlık görevleri, en yaşlı genel başkan yardımcısı tarafından yürütülür.
B) Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra , üye sayısı yirminin altına düştüğünde , parti meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde, Kurultayı toplantıya çağırır.
E)İl ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olduğunda, yedekleri ile doldurulur. Bütün yedeklerin çağrılmasından sonra kurul üyelerinin sayısı, üye tam sayısının altına inerse ya da asıl üyeliklerde  aynı gün içinde yarıdan fazla boşalma olursa başkan ve kurul, yedekleriyle birlikte düşmüş olur. Bu durumlarda merkez yönetim kurulu doğrudan ya da il yönetim kurulunu görevlendirerek gelecek olağan kongreye kadar görev yapmak üzere gecikmeden yeni bir yönetim kurulu oluşturur. Bu durumda da Tüzüğün 48/j bendinde düzenlenen cinsiyet kotası uygulanır. Olağanüstü il kongresi atamanın yapıldığı tarihten başlamak üzere kırk beş (45) gün, ilçe kongresi ise otuz (30) gün içinde yapılır. Seçilenler eski yönetimin süresini tamamlarlar. (Genel veya yerel seçimlere yüz seksen (180) günden az bir süre var ise olağanüstü kongre yapılmaz.)
GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM
M.44
Yukarıdaki A, B, ve C fıkraları uyarınca seçilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alınanların sürelerini tamamlar. (Genel veya yerel seçimlere yüz seksen (180) günden az bir süre var ise olağanüstü kongre yapılmaz.)
KONGRELER İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER
M.48
B) Kongrelere Çağrı, Toplantı Yeter Sayısı
İl ve ilçe kongrelerinin; yeri, tarihi, saati ile gündemi en az otuz (30) gün önce, otuz (30) gün süre ile il ve ilçe merkezleri ile il ve ilçe örgütlerinin internet sitelerinde ve kongrenin yapılacağı yerde gazete çıkıyorsa en az bir gazete ile duyurulur.
Toplam kongre üyelerinin % 90’nı seçilmeden üst yönetim birimi kongresi/kurultay toplanamaz.
F) Kongre Başkanlık Kurulu
Merkez yönetim kurulu, parti meclisi üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri kongre başkanlık kurullarında görev alamazlar.
H) Görüşmeler
Konularla ilgili söz süreleri konuların görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır. Konuşma süresi beş (5) dakikadan az olamaz. Konuşmalar başladıktan sonra konuşma süresinin kısıtlanması istenemez.
Söz almış olan varsa, çalışma raporu üzerinde sekiz (8); öteki konularda üç (3) üye konuşmadan yeterlilik önergesi oylanamaz.
I)Adaylık
İl ve ilçe kongrelerinde başkanlığa aday olabilmek için kongre üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gereklidir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir.
J) Seçimlerde kullanılacak oy pusulası
İl ve ilçe kongrelerinde oransal temsil (nispi temsil) sistemi uygulanacaktır. (Sistemin uygulaması ayrı bir yazı konusudur.)
KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI
M.55
Kurultayda seçimlere geçilmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler. Genel Başkanlığa aday olabilmek için, en az beş yıllık parti üyeliği ve üye tam sayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. Eğer imzalarda şüphe oluşursa imza doğrulaması başkanlık divanı tarafından ad okunarak yapılır.
Kurultayda organ seçimleri tek ve ortak liste (çarşaf liste) yöntemi ile yapılır.