Türkiye’de  politika ile ilgilenen herkesin bildiği gibi CHP’de yeni tüzük  çalışmaları şimdilik 2012 sonbaharına  ertelenmiştir.  Tüm CHP’lilerin de bildiği gibi CHP’de  kongreler süreci başlamıştır.  Yeni seçilecek  delegeler ve yönetimler ; ne yazık ki  en çok eleştirilen ve şikayet edilen eski tüzük  (yürürlükte olan)  hükümlerine göre belirlenecektir. Bu nedenle partinin  tüzükten kaynaklanan sağlıksız yapısı önümüzdeki  iki yıla damgasını  vuracaktır.  Oysaki tüm kongreler ve kurultay altı ay ileri çekilerek  bu süre içinde CHP’nin yeni tüzüğü hazırlanabilirdi. Yapılacak tüzük kurultayı ile yeni tüzük yürürlüğe girer ve yeni yönetimler  bu yeni tüzüğe göre oluşurdu. Ancak CHP üst yönetimi  kongreler yerine tüzük çalışmalarını erteledi. Bu karar bize iki yılı değil; belki de iktidarı kaybettirdi.

Her şeye rağmen biz yine de inatla ve ısrarla tüzüğü gündemde tutacağız.  Önemsediğimiz maddeleri  kalın harflerle açıklamayı sürdürelim:

M.28 İlçe Başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. Üst üste üç seçim döneminde üç kez ilçe başkanlığına seçilmiş olanlar  iki seçim dönemi geçmedikçe ilçe başkanlığına yeniden seçilemezler. İlçe başkanlığına aday olabilmek için  o ilçede en az iki yıldır ikâmet ediyor  ve en az dört yıldır parti üyesi olmak zorunludur.

M.29  Üst üste üç seçim döneminde üç kez ilçe yönetim kurulu üyeliğine  seçilmiş olanlar  iki seçim dönemi geçmedikçe ilçe yönetim kurulu üyeliğine  yeniden seçilemezler. İlçe yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmek için  en az iki  yıldır parti üyesi olmak zorunludur.

İlçe yönetim kurulları, en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın ilçe merkez binasında olağan olarak toplanır.

İlçe yönetim kurulları, her iki ayda bir, ayın ilk toplantı gününde  genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya ilgili yönetmelikte belirtilen doğal  üyeler  katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir. Toplantı sonuçları on gün içinde bir üst kurula rapor edilir.

M.31 b) İlçe sekreteri , ilçe yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları, karar defterine geçirir; imza edilmelerini sağlar.  İlçenin, gelen-giden her türlü evrak işleriyle, yazışmaların ve arşivinin düzenlenmesinden sorumludur. Genel merkezin yayınladığı genelgeleri en kısa sürede internet ve ilçede bulunan duyuru tahtası aracılığı ile  parti üyelerine duyurur.

c) İlçe saymanı, ilçenin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar; partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır; partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir. Her üç ayda bir ilçenin gelir/gider tablosunu duyuru tahtası aracılığı ile üyelerin bilgisine sunar.

d) İlçe eğitim sekreteri, üyelere, üyeliğe girişten başlamak üzere, partinin ideolojisini, program ve tüzüğünü anlatır; bağlı olduğu il’le ve genel merkezle eşgüdüm içinde çalışarak parti içi eğitim programını ve projelerini hazırlar, yayınlar ve uygulanmasını sağlar; bu çalışmalar için gerekli olan yazılı, sözlü, görsel eğitim malzemesini hazır bulundurur.

M.32 İl Başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. Üst üste üç seçim döneminde üç kez il başkanlığına seçilmiş olanlar iki seçim dönemi geçmedikçe il başkanlığına yeniden seçilemezler. İl başkanlığına aday olabilmek için  o ilde en az iki yıldır ikâmet ediyor  ve en az beş yıldır parti üyesi olmak zorunludur.

M.33 Üst üste üç seçim döneminde üç kez il  yönetim kurulu üyeliğine  seçilmiş olanlar  iki seçim dönemi geçmedikçe il  yönetim kurulu üyeliğine  yeniden seçilemezler. İl yönetim kurulu üyeliğine aday olabilmek için  en az üç  yıldır parti üyesi olmak zorunludur.

İl yönetim kurulları, en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır.

İl  yönetim kurulları, her iki ayda bir, ayın ilk toplantı gününde  genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya ilgili yönetmelikte belirtilen doğal  üyeler  katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ancak oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir. Toplantı sonuçları on gün içinde genel merkeze rapor edilir.

M.35 b) İl sekreteri , il yönetim kurulu toplantı ve tutanaklarını düzenler, kararları, karar defterine geçirir; imza edilmelerini sağlar.  İlin, gelen-giden her türlü evrak işleriyle, yazışmaların ve arşivinin düzenlenmesinden sorumludur. İlçe sekreterlerinin  görevlerini eksiksiz ve düzenli yapmalarını gözetler ve denetler.

c) İl saymanı, ilin hesap işlerini yürütür; gelir gider işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlar; partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır; partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir. İlçe saymanlarının görevlerini eksiksiz ve düzenli yapmalarını gözetler ve denetler.

d) İl eğitim sekreteri, ilçe eğitim sekreterleri ve genel merkezle eşgüdüm içinde çalışarak    üyelere, üyeliğe girişten başlamak üzere, partinin ideolojisini, program ve tüzüğünü anlatır;  parti içi eğitim programı ve projelerini hazırlar, yayınlar ve uygulanmasını sağlar; bu çalışmalar için gerekli olan yazılı, sözlü, görsel eğitim malzemesini hazır bulundurur.

(Not: Yürürlükte olan tüzüğe kalın harflerle eklemeler; tarafımdan yapılmış önerilerdir.)

Yalçın ERTAN