Bugünkü yazıma CHP tüzüğünün 22.maddesi ile yani “Üye Yazım Yönetmeliği” ile başlamak istiyorum.

M.22 Üyelik için başvurma, itiraz ve yazım kuralları, Genel Sekreterliğe bağlı Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, Parti Kimlik Belgesi’nin biçimi, Parti Kimlik Belgesi’nin hangi tarihlerde nasıl yenileceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üye Yazım Yönetmeliği’nde düzenlenir.

CHP’de yanlış işleyen ya da hiç işlemeyen en önemli tüzük maddesi 22.madde ve Üye Yazım Yönetmeliği’dir.

Partideki sıkıntıların, şikayetlerin kaynağı üyelik kurumudur. Parti içi demokrasi için üye yazımı çok çok önemlidir. Nitekim CHP yönetiminin üyelik kurumuna verdiği önemi CHP tüzüğünde görmek mümkündür. Toplam 17 madde (M.6-M.22) üyeliğe ilişkindir. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş üyelik işlemlerinin, kurumunun yine de yetersiz kaldığı, işletilmediği tüm üyelerce bilinen bir gerçektir. İtirazlarımı ve önerilerimi şöyle sıralamak istiyorum:

M.6 Yeniden ; daha açık ve daha kapsayıcı olarak yazılmalı. CHP’nin felsefesini, ilkelerini, programını, dünya görüşünü, politikalarını, tüzük ve yönetmeliklerini benimseyen ve yasalarca siyasi partilere üye olması engellenmeyen her yurttaş üye olabilir.

M.7 Parti Üyelerinin Görev ve Hakları

A.Parti Üyelerinin Görevleri

a)Bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yılda 12-120 TL arasında kendi belirleyeceği ödentiyi her yılın ilk üç ayında ilçe başkanlığına öderler. İlçe başkanlıkları bu ödentinin % 15’ini il başkanlığına aktarırlar. Ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler o yıl (ödentiyi yatırmadığı yıl) parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

k)Parti üyeleri; ilgi alanlarına uygun kuruluşlar (STK) ve/veya mesleki oda, sendika, birlik, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlara üye olurlar, çalışmalarına katılırlar partili üyelerin bu kuruluşların yönetimine seçilmesi için çaba sarfederler.

l) Partideki çalışma gruplarında görev alırlar ve çalışmalarına düzenli olarak katılırlar.

m)Partinin düzenlediği veya katıldığı her türlü açık ve kapalı alan toplantılarına, yürüyüşlere, anma ve kutlama toplantıları ile parti tarafından çağrılı oldukları etkinliklere katılırlar.

PARTİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN HİÇBİR ÜYE, UYELİKTEN DOĞAN HAKLARINI KULLANAMAZ

Üyelik başvurusunda izlenecek yol ile ilgili görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde önceki yazımda anlatmıştım. Çok kısa olarak şunu söyleyebilirim hiçbir şekilde toplu üye kaydına izin verilmemeli , parti binasının önünden dahi geçmeyen dünyadan habersiz insanları partiye üye yapmamalı bu kurala aykırı davrananlar kim olursa olsun disipline verilmelidir.

M.9….Aday üyelik başlama tarihleri, ilgili ilçelere on beş (15) gün içinde üye yazım çizelgesiyle bildirilir. Bu çizelgeler ilçe binalarında otuz (30) gün süreyle üyelerin incelemesine açık tutulur.

Aday üyelik süresi altı aydır. Bu süre içinde aday üye, ilçe yönetim kurulunca düzenlenen eğitim çalışmaları ile partinin düzenlediği bütün etkinliklere katılır ve verilen görevleri eksiksiz yapar.

M.11 İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin isim listesini her ayın ilk günü, ilçe merkezinde askıya çıkarır. Bu listeler otuz (30) gün süreyle askıda kalır.

M.12 MYK kararı ile üyelik konusunda da görüşlerimi daha önce açıklamıştım. Bu maddede çıkarılmasını uygun gördüğüm bölümün altını çizmek istiyorum.

Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini ( ilgili il yönetim kurulları önerisine göre ya da ilçe ve il yönetim kurullarının görüşünü de alarak) doğrudan kullanır.

M.14 ….Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, her iki ayda bir, asıl üyeliği gerçekleşenlerin çizelgelerini, kesinleşme tarihlerini de belirterek, ilgili il ve ilçelere gönderir. İlçe yönetim kurulları, ilgilisine bilgi verir ve asıl üyelerin isim çizelgelerini ilçe binasında otuz (30) gün süre ile askıya çıkarır ayrıca ilgili belde yönetim kuruluna ve muhtarlık bölgesi çalışma grubuna gönderir.

M.16 Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde , ilçe başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği için de bu kural uygulanamaz. (Bu cümlenin tamamının tüzükten çıkarılması gerekir. Eğer siz o ilçe sınırları içinde ilçe başkanlığı veya ilçe yönetim kurulu üyeliği yapabilecek CHP’li bulamıyorsanız o ilçe örgütünü kapatın)

M.17 Yazılı olduğu ilçe içinde muhtarlık bölgesini değiştiren üye de üç ay içinde, yeni adresini belgeleyerek ilçe başkanlığına bildirir. Gerekli bildirimi yapmayanlar ilk kongrede seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.

M.21 Üye Yazımında Tüzüğe Aykırı Davrananlar Bu maddenin ne yazık ki yetersiz kaldığı kanısındayım. O nedenle şu cümlelerinde eklenmesinde yarar var: Toplu kayıt yapanlar, üye bizzat başvurmadığı halde başvurmuş gibi gösterenler, üye başvurularını, aday üye, asıl üye ve MYK kararı ile üye olanların isim çizelgelerini asmayanlar veya yasal süresinden önce askıdan indirenler hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır.

Yazımı CHP Tüzüğü’nün 4.cü maddesini yazarak bitiriyorum.

Madde-4 SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu

bir toplum hizmetidir. Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz.

Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz.

Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak,

korumak ve gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur.

Beni CHP Tüzüğü konusunda görüşlerimi sizlerle paylaşmaya iten işte bu anlayıştır.

Lütfen siz de CHP Tüzüğü’nü baştan sona bir kez okuyunuz ve gereğini yapınız. (chp.org.tr)