CHP KURULTAY DİVAN BAŞKANLIĞINA

TüzüğümüzünGörevden Alma  Mad;43 E. maddesine önerimizdir.

Siyahla yazılanlar mevcut tüzüğümüzün 43.E   ilgili kurallarıdır.

Mavi ile yazanlar  mevcut Tüzükten çıkarılanlar

Kırmızı ile yazılanlar Tüzüğümüze  43-E  önerimdir.

 

GÖREVDEN ALMA

Madde-43

(26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da madde değiştirilmiştir)

A. Üst yönetim birimi, alt yönetim birimlerini gerekli gördüğü durumlarda, gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak uyarabilir. İl ve ilçeler, alt yönetim birimine yaptıkları uyarılara

ilişkin Genel Merkeze beş gün içinde bilgi verir.

B. Yasalarda, Tüzükte ve Yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aksatan; partinin siyasal ilkeleriyle, doğrultusuyla,

çalışma kurallarıyla bağdaşmaz tutum ve davranış içine girerek partiye zarar veren il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek görevden alabilir. Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini,doğrudan veya ilgili üst yönetim biriminin önerisi üzerine

kullanır.

C. İl yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek,ilçe başkanını, ilçe yönetim kurulu üyelerini, belde başkanını ve belde yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Bu durumda karar, beş gün içerisinde Genel Merkeze bildirilir.

 

D. İlçe yönetim kurulu, aynı esaslarla ve gerekçesini belirterek,belde başkanı ve belde yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir. Bu durumda karar, beş gün içerisinde il başkanlığına

ve Genel Merkeze bildirilir.

E. Genel seçimde, il, ilçe veya belde yönetim biriminin sorumluluk sahası içinde Partinin bir önceki genel seçime göre aldığı oyların oranında düşme olması durumunda,

ilgili yönetim birimi Merkez Yönetim Kurulunca görevden alınabilir.

İlçe İl seçim kurulu Yüksek Seçim kurulu ,seçim sonuçlarını resmi olarak açıkladığı ,seçim sonuçları kesinleştiği an kayıtlı seçmene göre % olarak önceki seçime göre partinin oylarının düşüşü  halinde, ilgili yönetim birimi görevden düşer.Görevden düşenler 2 yıl için partinin hiçbir  birimine aday olamaz seçilemez.

F. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak (5) gün içinde Parti Meclisi’ne itirazda bulunabilir. İtirazın kabulü için, üye tam sayısının üçte  iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur.Parti Meclisinin kararı kesindir.

G. Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst yönetim birimince görevden alınanlar, kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki yönetim birimine, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak beş (5) iş günü içinde itiraz edebilir.

İtiraz üzerine on beş (15) gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için, ilgili kurulun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. İtiraz üzerine

verilen karar kesindir.

H. İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme nedeni sayılmaz.

 

Kurultay Delegesi Ad Soyad

İMZA                                                                                             Toplam Bir  sayfadır.